Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakasta kunnioittavaa, asiakkaan ja terapeutin välistä tasavertaista yhteistyötä. Toiveikkuus ja voimavarojen etsiminen ja niiden tukeminen ovat oleellisia elementtejä ratkaisukeskeisessä työskentelyssä. Ratkaisukeskeinen terapia suuntaa katseen tulevaisuuteen, siinä on mukana aina mahdollisuuksia luova myönteinen näkökulma. Pääpaino on tukea asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin. Menneisyyttä käsitellään sen mukaan, kuinka se nähdään tilanteessa tarpeelliseksi. Ratkaisukeskeisesti suuntautunut psykoterapeutti voi työssään hyödyntää myös muista psykoterapiasuuntauksista omaksuttuja työmenetelmiä. Ratkaisukeskeistä terapiaa kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.


Ratkaisukeskeisessä terapiassa asiakas ja terapeutti ovat luottamuksellisessa, tasavertaisessa ja tavoitesuuntautuneessa yhteistyösuhteessa. Asiakkaan esille nostamilla omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys. Ratkaisukeskeisen työskentelyn avulla tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä ja vahvuuksia, sekä nostetaan näkyväksi piilossa olevia voimavaroja. Aikaisempien tuloksettomien ratkaisuyritysten tilalle etsitään toisenlaisia tapoja toimia. Ominaista on poikkeuksien ja edistyksien huomioiminen ja niiden konkreettisten seikkojen näkyväksi tekeminen, jotka lisäävät asiakkaan hyvinvointia kohti tavoitetta.