Itsetunto-ongelmat

Itsetunto määritellään psykologiassa osaksi ihmisen minäkäsitystä, tiedollista ja elämyksellistä kokemusta itsestämme. Itsetunto rakentuu lapsuuden ja nuoruuden aikana osana personallisuuden kehitystä, vuorovaikutuksessa perinnöllisten ja ympäristötekijöiden kanssa.

Itsetunto kehittyy kokemusten kautta sekä positiivisella että negatiivisella tavalla. Itsetunto on eräs toimintakyvyn peruspilareista, moottori, joka saa kokemaan hyvän tai pahan olon tunteita.

Yleisimmät itsetunto-ongelmat ovat:
• negatiivinen kuva itsestä
• epävarmuus omista teoista ja ajatuksista
• itsensä hyväksymisen mahdottomuus
• jatkuvat negatiiviset tunteet

Kielteiset elämänkokemukset ja ihmissuhteet voivat vaikuttaa siihen, että näemme itsemme tarpeettoman negatiivisessa valossa. Erilaiset traumaattiset kokemukset, koulukiusaaminen sekä hyväksynnän tai huolenpidon puute voivat heikentää itsetuntoa.

Heikon itsetunnon omaava saattaa moittia ja vähätellä itseään tai suhtautua itseensä, omiin tekemisiinsä tai mahdollisuuksiinsa kielteisesti.

Itsetunto-ongelmiin voi liittyä myös toimintatapoja, joilla pyritään peittelemään ongelmia, mutta yleensä nämä toimintatavat vain ylläpitävät ongelmia. Esimerkkeinä tällaisesta voi mainita esim. myönteisen palautteen tai arvostuksen tavoittelu ylenmääräisellä rehkimisellä tai pakonomainen pyrkimys asettua toisten yläpuolelle.

Itsetunto-ongelmista kärsivän voi olla vaikea ottaa vastaan häneen kohdistuvaa palautetta. Henkilö, jolla on erityisherkkä itsetunto, saattaa suhtautua arvosteluun hyvin henkilökohtaisesti ja reagoida voimakkaasti, mikä voi aiheuttaa sosiaalisissa tilanteissa hämmennystä ja ristiriitoja.

Itsetunto voi vaihdella eri aikoina ja eri tilanteissa. Se ei siis ole jatkuvasti samanlainen. Esimerkiksi ammatillinen itsetunto tulee esiin työelämässä. Se kytkeytyy vahvasti henkilön itsetuntoon ja erityisesti kykyyn luottaa ja arvostaa omaa ammattitaitoa ja osaamista. Ammatilliseen itsetuntoon liittyy yleensä kykyä sietää epävarmuutta sekä kohdata avoimesti ja rohkeasti omat osaamisen ja tietämyksen rajat. Henkilö, jolla on hyvä ammatillinen itsetunto, kykenee myös pyytämään apua ja neuvoja.

Itsetunto-ongelmia voidaan hoitaa ja niihin kannattaakin hakea apua etenkin silloin, jos itsetunto-ongelmat vaikuttavat jokapäiväiseen elämään. Jos luottamus omiin kykyihin on heikko, voi olla vaikeaa edes yrittää, ja se taas heikentää edelleen uskoa omiin mahdollisuuksiin. Tämä voi hankalimmillaan johtaa mielenterveyden ongelmiin, kuten masennukseen tai ahdistukseen ja edesauttaa syrjäytymistä.
Koska itsetunto ei ole muuttumaton ominaisuus, se voi muuttua ja sitä voi kehittää esimerkiksi psykoterapian avulla. Yhteistyössä psykoterapeutin kanssa on mahdollista tutkia omia tapoja ajatella, tuntea ja toimia, tunnistaa, miten itsetunnon ongelmat näyttäytyvät ajatuksissa sekä millaisina suhtautumistapoina ja tunteina itsetunto tulee näkyväksi omassa arjessa. Varaa aika terapeutille.