Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivisessa terapiassa keskeistä on toimintatapojen ja käyttäytymisen tarkastelu. Se keskittyy usein vain tiettyyn ongelmaan ja eteneminen voi olla tarkemmin jäsenneltyä kuin muissa suuntauksissa. Psykoterapeutilla on kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa aktiivinen rooli ja hänen kanssaan tehdään yhdessä suunnitelma ongelmien ratkaisemiseksi. Kognitiivisilla ja käyttäytymiseen vaikuttavilla terapiamenetelmillä pyritään saamaan aikaan muutosta käyttäytymisessä, ajattelussa ja tunteissa. Tavoitteena on saavuttaa psyykkistä hyvinvointia vahvistavia ajattelu- ja käyttäytymistapoja. Painotus on taitojen puutoksissa ja epätarkoituksenmukaisissa reaktioissa.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on usein lyhyempikestoista (10-20 kertaa). Keskeistä ovat kotitehtävät, kuten itsehavainnointi ja harjoitukset sekä nykyongelman ratkominen, eikä niinkään lapsuuden kokemusten laajempi tutkiminen.