ProWork Valmennus Oy:n tietosuojaseloste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste 

Seloste on päivitetty 12.5.2021 

1. Rekisterinpitäjä 

ProWork Valmennus Oy (myöhemmin myös ProWork tai PW) 

Yliopistonkatu 37 A, ullakkokerros, 

20100 Turku 

Y-tunnus: 3105984-9 

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa 

Katri Pöllänen 

E-mail: katri(at)prowork.fi 

3. Rekisterin nimi 

ProWork Valmennus Oy:n asiakasrekisteri 

4. Tietojen kerääminen 

Tiedot saadaan pääsääntöisesti käyttäjältä itseltään. Henkilötiedot PW saa säännönmukaisesti, kun käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi tai tilaa palvelun tai tuotteen. Rekisteriin voidaan merkitä henkilön: 

– nimi 

– yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero 

– kielivalinnat 

– asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten rekisteröitymisen tai tilauksen päivämäärä ja laskutustiedot 

– asiakasyhteydenotot sekä vastaukset niihin 

– mahdollinen suoramarkkinointisuostumus 

Palvelun käytöstä voi kertyä teknisiä tietoja, jotka voivat olla henkilötietoja, kuten: 

– palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot sekä palveluun kir-jautumiseen tarvittavat tunnisteet 

– käytetyn laitteen tiedot, kuten laitteen yksilöllinen tunniste, laitemalli ja käyttöjärjestelmä. 

5. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

PW käyttää ja kerää tietoja käyttäjistä seuraaviin tarkoituksiin: 

– palveluiden tarjoamiseksi ja siihen liittyvän asiakassuhteen hoita-miseksi 

– palvelun kehittämiseksi 

– markkinointitarkoituksiin 

– uutiskirjeen lähettämiseen 

– yhteydenottopyyntöön vastaamiseen. 

Henkilötietojen käsittelyyn tulee olla lakisääteinen peruste. ProWork käsit-telee henkilötietoja joko suostumuksen (esim. uutiskirjeen tilaajaksi liitty-minen), sopimus (esim. tilauksen tekeminen), rekisterinpitäjän lakisäätei-nen velvoite (esim. tuotteet, joiden hallussapitoon tai käyttämiseen tarvit-see lakisääteisen luvan), elintärkeiden etujen suojaaminen (esim. koulutus 2(2) 

tai kurssi, jonka osallistujilta vaaditaan henkilökohtaiseen terveyteen liitty-viä tietoja), rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu (esim. verkkoanalytiikka). 

6. Tietojen säilyttäminen 

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselos-teessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun tietojen säilyttämi-nen ei enää ole tarpeen, ne poistetaan, paitsi jos lain tai sopijapuolten so-pimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan tiedot on säi-lytettävä. 

7. Tietojen suojaaminen ja tietoturva 

ProWork on toteuttanut tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovut-tamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. 

8. Tietojen luovuttaminen 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa: 

– palveluntarjoajalle, joka toimii PW:n lukuun ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää heille luovutettuja tietoja. 

– viranomaiselle tai muulle taholle, joilla on lakiin perustuva oikeus saada ko. tiedot. 

9. Tietojen siirrot EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaa-tia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua anta-mansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista. 

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakäti-sesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakir-jassa. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuoja-valtuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsit-telyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti. 

11. Evästeet 

Sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies). Evästeiden tehtävä on pa-rantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisäl-löstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.